Obniżenie podatku PIT do 17% i zmiany w kwocie wolnej od podatku już od października 2019r.

Obniżka podatku dochodowego PIT z 18% do 17% stanowi jedną ze zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak obniżenie stawki PIT dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, ale i niektórych przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Należy też pamiętać, że o opodatkowaniu nową, niższą stawką PIT decyduje data osiągnięcia przychodu, co w przypadku wynagrodzeń oznacza ich faktyczną wypłatę natomiast w przypadku przedsiębiorców kwoty należne od miesiąca października 2019r., choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT.

Podatek 18% tylko do końca września 2019r.

Do końca września 2019r. podatek dochodowy PIT wynosił 18% od podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania podatnik oblicza, jako:

PRZYCHÓD – KOSZTY – SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE

Podatek 18% dotyczy podstawy opodatkowania do kwoty 85.528zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest objęta podatkiem 32% PIT.

Podstawa obliczenia podatku w złotych za okres styczeń – wrzesień 2019 r.:

 1. Do 85 528 zł : 18% minus kwota zmniejszająca podatek
 2. Ponad 85 528 zł: 15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Obniżenie podatku PIT z 18% do 17% od października do grudnia 2019r.

Już od października 2019r. a nie jak wcześniej zakładano od stycznia 2020r. zostanie obniżona podstawowa stawka podatku PIT z 18% do 17%. Co ciekawe początkowo zmiana miała objąć wyłącznie przychody opodatkowane skalą podatkową. Jednak ustawodawca zdecydował także o obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów.

Obniżeniu podatku będzie towarzyszyć modyfikacja kwoty wolnej znajdującej zastosowanie w 2019r. oraz kwoty wolnej od stycznia 2020r.

Warto zasygnalizować, że w 2019r. obniżka PIT przybierze postać stawki 17,75% w skali roku a nie dokładnie 17%.

Podstawa obliczenia podatku w złotych za rok 2019:

 1. Do 85 528 zł: 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
 2. Ponad 85 528 zł: 15.181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Natomiast kwota wolna od podatku PIT obowiązująca w rozliczeniu rocznym w 2019r. to:

 • 1420zł – dla podstawy opodatkowania niższej lub równej 8.000 zł,
 • 1420zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

883,98zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł,

– dla podstawy opodatkowania wyższej od sumy 8.000 zł i niższej lub równej kwocie 13.000 zł,

 • 548,30zł dla podstawy opodatkowania wyższej od sumy 13.000 zł i niższej lub równej kwocie 85.528 zł,
 • 548,30zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

556,02zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł,

– dla podstawy opodatkowania wyższej od sumy 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Obniżenie podatku PIT z 18% do 17% od stycznia 2020r.

Nieco inaczej będą kształtowały się kwoty podatku i rozkład kwoty wolnej od podatku od stycznia 2020r. z uwagi na to, że rok 2020 będzie pierwszym rokiem, w którym w całości będzie obowiązywała stawka podatku PIT 17% oraz pełnowymiarowa kwota wolna od podatku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych za rok 2020:

 1. Do 85 528 zł: 17% minus kwota zmniejszająca podatek
 2. Ponad 85 528 zł: 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Z kolei kwota wolna od podatku PIT obowiązująca w rozliczeniu roku 2020 to:

 • 1360zł dla podstawy opodatkowania niższej lub równej 8.000 zł,
 • 1360zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834,88zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł,

– dla podstawy opodatkowania wyższej od sumy 8.000 zł i niższej lub równej kwocie 13.000 zł,

 • 525,12zł dla podstawy opodatkowania wyższej od sumy 13.000 zł i niższej lub równej kwocie 85.528 zł,
 • 525,12zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525,12zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł,

– dla podstawy opodatkowania wyższej od sumy 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Jakie przychody będą podlegać obniżce PIT do 17%

Osoby uzyskujące przychody opodatkowane skalą podatkową odczują począwszy od października 2019r. wzrost wypłaconego wynagrodzenia, otrzymanego świadczenia chorobowego czy naliczonego podatku dochodowego PIT od działalności gospodarczej. Źródła przychodu korzystające z obniżki PIT to m.in.:

 • umowa o pracę (także zagraniczna) albo zawarta z nierezydentem,
 • kontrakt menedżerski,
 • działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową (w tym działalność B+R),
 • umowa zlecenie i o dzieło,
 • renty, emerytury (również zagraniczne),
 • przychody z innych źródeł,
 • dochody z najmu opodatkowane skalą,
 • pozostałe przychody.

Ponadto od października 2019r. obniżeniu do 17% ulegnie również podatek PIT od umów zleceń do kwoty 200zł, czyli umów objętych zryczałtowanym PIT. Obniżka będzie dotyczyła przychodów wyszczególnionych w art. 13 pkt 2, 5-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn.:

 • z działalności wykonywanej osobiście takiej jak artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej oraz udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki, dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • uzyskanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne, obywatelskie, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • otrzymanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, przedsiębiorstwa w spadku,
 • otrzymanych w związku z realizacją umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Obniżka podatku PIT do 17% dla pracodawców (i nie tylko) będzie sporym utrudnieniem w zakresie właściwego zastosowania odpowiedniej kwoty wolnej, ulgi podatkowej w przypadku rozliczania pracowników zwłaszcza w ostatnim kwartale 2019r. gdzie trzeba będzie w prawidłowy sposób ustalić podatek a z kolei w rocznym zeznaniu właściwie ująć uśredniony roczny podatek dochodowy PIT jak i kwotę wolną od podatku oraz ulgę podatkową.

Opublikowano: 2019-10-01