Podatek 0% PIT dla młodych w praktyce

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla niektórych przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia stanowi jedną z nowości uregulowań prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie. Wprowadzenie zaledwie tej jednej zmiany w przepisach podatkowych skutkuje powstaniem szeregu pytań i wątpliwości ze strony podatników prowadzących działalność oraz pracowników czy zleceniobiorców objętych ww. zwolnieniem. Na wiele pytań i wątpliwości w temacie zwolnienia z PIT od przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia udzielono odpowiedzi w niniejszej publikacji.

Założenia podatku 0% dla młodych

Polski prawodawca skorzystał z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w której m.in. jest przepis zwalniający z obowiązku opłacania składek ZUS od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych ze studentami do 26 roku życia.

Przenosząc to na grunt ustawy o PIT stworzył uregulowania, które pozwalają zwolnić z podatku dochodowego niektóre przychody uzyskiwane przez osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat.

Patrząc na zerowy podatek PIT istota zwolnienia z podatku PIT funkcjonuje jednak nieco odmiennie niż w przypadku składek ZUS.

Które przychody podlegają zwolnieniu z podatku PIT?

Nie wszystkie uzyskane przychody przez osoby do 26 roku życia będą podlegały zwolnieniu z podatku PIT. Podatek 0% PIT obejmuje przychody z:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • umowy zlecenie.

Należy podkreślić, że w przypadku stosunku pracy zwolnieniem z PIT objęte są także wszystkie składniki wynikające ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT są to wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Do dodatkowych składników wynikających ze stosunku pracy można zaliczyć wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość z góry została ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Nie wszystkie źródła przychodów będą podlegać zwolnieniu z PIT

Niestety nie wszystkie źródła przychodów, z których osoby do 26 roku życia osiągają zarobki, będą korzystały ze zwolnienia z podatku PIT.

Przychody niekorzystające z omawianego zwolnienia to m.in.:

 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie z nierezydentem podatkowym opodatkowana ryczałtem,
 • działalność gospodarcza,
 • kontrakt menedżerski,
 • prawa majątkowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki chorobowe, macierzyńskie,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • niektóre odszkodowania ze stosunku pracy,
 • pozostałe przychody.

Przychody wolne od PIT, ale tylko do kwoty rocznego limitu 85.528zł

Przychody wcześniej wymienione (podlegające zwolnieniu z PIT), osiągane przez osoby do 26 roku życia nie zawsze będą podlegały 0% podatku PIT. Jak się okazuje, będą zwolnione z podatku, ale gdy przekroczą łącznie sumę 85.528zł w skali roku, wówczas będą podlegały opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach ogólnych.

Jednakże zwolnienie z PIT obowiązuje od sierpnia 2019r., dlatego dla okresu sierpień – grudzień 2019r. prawodawca przewidział niższy kwotowy limit zwolnienia 35.636,67zł.

Uwaga na przychody niewliczane do limitu 85.528zł

Podatnik osiągający przychody podlegające zwolnieniu z PIT do 26 roku życia, ustalając ile jeszcze pozostało mu z rocznej kwoty limitu 85.528zl (dla 2019r. – 35.636,67zł) nie będzie musiał odliczać od tej kwoty przychodów już zwolnionych z PIT na podstawie odrębnych przepisów, przychodów w stosunku, do których zaniechano poboru podatku oraz przychodów opodatkowanych ryczałtem a więc umowy zlecenie do 200zł brutto albo zlecenia z nierezydentami, które są także opodatkowane ryczałtem.

W jakim momencie osoby do 26 roku życia skorzystają ze zwolnienia z PIT

Osoby, które osiągają przychody podlegające zwolnieniu z PIT ze względu na wiek, skorzystają ze zwolnienia z PIT wyłącznie w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia (a nie naliczonego) do dnia 26 urodzin łącznie.

Wszelkie wypłaty wynagrodzeń po tym dniu będą już obowiązywały ogólne zasady opodatkowania (według skali podatkowej).

Kwestia składek ZUS i zastosowania ulgi dla młodych

Pewną nowością, która może nieco zaskoczyć młodych podatników jest to, że w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę (lub zlecenia, ale oskładkowanego) skorzysta ze zwolnienia z PIT, wówczas od tego wynagrodzenia (dochodu zwolnionego z PIT) podatnik nie odliczy składek ZUS społecznych i a od podatku, (jeżeli w ogóle wystąpi) składki zdrowotnej.

Oznacza to, że w powyższym przypadku podatnik nie odliczy składek ZUS od dochodu niepodlegającego zwolnieniu z PIT a składki zdrowotnej od podatku dotyczącego wynagrodzeń opodatkowanych standardowo.

Problem kosztów uzyskania przychodów

Wprowadzenie zwolnienia z podatku PIT w stosunku do niektórych przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia pociągnęło za sobą wprowadzenie modyfikacji w ramach rozliczeń kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz z tytułu umowy zlecenie.

Jeżeli osoba do 26 roku życia osiąga zarówno przychody zwolnione z podatku PIT jak i opodatkowane podatkiem PIT, wówczas koszty uzyskania przychodów dla stosunku pracy albo umowy zlecenie należy ustalić na poziomie kwoty kosztów przynależnych wyłącznie do przychodów opodatkowanych a dokładniej w kwocie nie większej aniżeli suma kosztów przypadająca na przychód niepodlegający zwolnieniu i pochodzący z tego samego źródła.

Z kolei w sytuacji, gdy całość przychodu (wynagrodzenia) będzie podlegać zwolnieniu z PIT ze względu na wiek, wówczas nie ma możliwości w ogóle zastosowania kosztów w stosunku do danych przychodów.

Zwolnienie z PIT to dobrowolność a nie obowiązek

Niezwykle ważnym aspektem w ramach omawianego zwolnienia z PIT jest dobrowolność w zakresie jego zastosowania. Jednak należy mieć na uwadze, w jaki sposób ono tutaj funkcjonuje.

Jeżeli pracownik do 26 roku życia osiągający przychody podlegające omawianemu zwolnieniu z PIT złoży oświadczenie do pracodawcy o chęci skorzystania z danego zwolnienia, wówczas pracodawca zaniecha pobierania podatku od wypłaconego wynagrodzenia nie później niż od miesiąca następnego po miesiącu wpłynięcia oświadczenia.

Trzeba podkreślić, że w tym przypadku pracodawca uwzględniając limit 35.636,67zł (obowiązuje, jako limit od października do grudnia 2019r.) będzie zobligowany monitorować wysokość uzyskiwanych przez pracownika przychodów (stosunek pracy albo zlecenie). Przekroczenie tego limitu spowoduje obowiązek opodatkowania nadwyżki według zasad ogólnych (skali podatkowej).

Pracownik może też w ogóle nie składać oświadczenia i nie korzystać ze zwolnienia z PIT jednak takie rozwiązanie działa jedynie do końca 2019r., ponieważ od stycznia 2020r. ww. przychody podlegające zwolnieniu z PIT osiągane przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia będą automatycznie korzystały z tegoż zwolnienia podatkowego. I w takim przypadku, jeśli pracownik będzie chciał ponownie zrezygnować z tego zwolnienia, wówczas będzie miał obowiązek złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.

Wpływ zwolnienia z PIT od przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia na rozliczenie roczne

Osoby do 26 roku życia powinny monitorować czy osiągane przez nich przychody podlegające zwolnieniu z PIT przekroczyły limit zwolnienia 35.636,67zł dla 2019r. oraz 85.528zl dla 2020r. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku osiągania przychodów wyłącznie zwolnionych oraz nie przekroczenia ww. limitów, pracownik nie ma obowiązku składania zeznania rocznego. Ten ostatni przypadek będzie jednak dotyczył dopiero roku, 2020 bowiem większość 2019 roku pracodawcy rozliczali przychody osób do 26 toku życia według starych zasad (czyli zostały one opodatkowane podatkiem PIT).

Natomiast roczne zeznanie ww. osoby będą zobligowane złożyć, jeżeli:

 • przekroczyły ww. limity,
 • osiągały także przychody podlegające opodatkowaniu,
 • pracownik zrezygnował w danym roku z pobierania podatku PIT od wypłaconych wynagrodzeń podlegających w całości zwolnieniu (i nie osiągał przychodów podlegających opodatkowaniu).

Końcowo należy nadmienić, że w sytuacji nie skorzystania przez pracownika z powyższego zwolnienia z PIT (pracodawca pobiera podatek od wynagrodzenia według starych zasad) ma on i tak prawo do rozliczenia powstałej nadpłaty w złożonym zeznaniu rocznym.

Należy jeszcze dodać, że złożenie oświadczenia o nie korzystaniu ze zwolnienia z PIT od 2020r. ww. przychodów przez osoby do 26 roku życia dotyczy jednego roku a więc 2020r. Zatem od stycznia 2021r. przychody te, jeżeli nadal korzystałyby ze zwolnienia z PIT, to automatycznie nie będą opodatkowane podatkiem PIT (pracodawca nie będzie pobierał podatku PIT od wypłaconego wynagrodzenia). Jednak, gdy w 2021r. pracownik ponownie złoży oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, wówczas pracodawca rozpocznie od miesiąca następnego pobieranie podatku od wynagrodzenia.

Opublikowano: 2019-10-04