Zmiany w kosztach pracowniczych i rocznych ograniczeniach kwotowych ze stosunku pracy i nie tylko

Zmiany w przepisach podatkowych stanowią coraz częściej stałą rzeczywistość gospodarczą. Ostatnie modyfikacje prawne skutkowały zmianą w kosztach uzyskania przychodów stosowanych w ramach zawartego stosunku pracy. Nowe uregulowania miały wejść w życie od stycznia 2020r., jednak ostatnie, kolejne zmiany harmonogramu wprowadzenia nowych przepisów spowodowało przyspieszenie terminu rozpoczęcia ich obowiązywania.

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

Koszty uzyskania ze stosunku pracy stanowią stałe, zryczałtowane, miesięczne koszty występujące w ramach zawartej umowy o pracę. Koszty te występują w stałej, miesięcznej kwocie a ich wysokość jest zależna od miejsca zamieszkania pracownika oraz ilości zawartych umów z różnymi pracodawcami.

Co wpływa na wysokość kosztów pracowniczych

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zmniejszają dochód ze stosunku pracy a to z kolei skutkuje mniejszą podstawą opodatkowania podatkiem PIT. Łatwo, zatem się domyśleć, że obliczony podatek PIT od faktycznie wypłaconego wynagrodzenia będzie tym mniejszy, im większe będą koszty.

Drugim skutkiem wyższych kosztów pracowniczych to większa kwota netto do wypłaty. Tak, więc podwyższenie stałych, miesięcznych kosztów ze stosunku pracy wpłynie pozytywnie na wysokość wynagrodzeń netto pracowniczych jak i obniżenie kwoty podatku PIT odprowadzanego przez pracodawcę od faktycznie wypłaconego wynagrodzenia.

Koszty pracownicze do końca 2019r. oraz od stycznia 2020r.

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy dzielą się na koszty stosowane dla pracownika, którego adres zamieszkania występuje w miejscowości położenia zakładu pracy albo poza nią.

Kolejny podział wysokości kosztów to ilość zawartych umów o pracę z jednym albo z wieloma pracodawcami.

Ostatni etap ustalenia wysokości kosztów ze stosunku pracy to ich przyrównanie do rocznego ograniczenia kosztów ze względu na oba poprzednie kryteria (dotyczy ustalenia rocznego rozliczenia wynagrodzenia pracownika na cele złożenia rocznego zeznania).

Do końca września 2019r. w myśl art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej ustawą o PIT stałe, miesięczne koszty pracownicze z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 1. wynoszą 111,25zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002,05zł za rok podatkowy, w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 3. wynoszą 139,06zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668,72zł, w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502,56zł za rok podatkowy, w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Należy jednak podkreślić, ze dokonanie przez ustawodawcę zmian wysokości kosztów ze stosunku pracy od października 2019r. będzie skutkować nie tylko zmianą wysokości miesięcznych kosztów pracowniczych od tego miesiąca, ale odpowiednio rocznych ograniczeń kwotowych tych kosztów.

Rozkład miesięcznych kosztów pracowniczych z podziałem na okresy roku 2019 oraz 2020 wraz z wyszczególnieniem zmian pokazuje poniższa tabela.

Tabela 1 Miesięczne koszty ze stosunku pracy na lata 2019 oraz 2020

MIESIĄC WYPŁATY
WYNAGRODZENIA
KRYTERIA KOSZTÓW
I – IX 2019r. X – XII 2019r. I – XII 2020r.
Jeden stosunek pracy,
pracownik mieszka
w miejscowości siedziby firmy
111,25 zł 250,00 zł 250,00 zł
Jeden stosunek pracy,
pracownik mieszka poza miejscowością siedziby firmy
139,06 zł 300,00 zł 300,00 zł

Widać wyraźnie w powyższej tabeli, iż prawodawca podwyższył ponad dwukrotnie miesięczne koszty ze stosunku pracy. Zmiany wysokości kosztów weszły w życie od października 2019r. Takie same wysokości kosztów będą z kolei obowiązywać także w 2020r.

Uwaga na zastosowanie nowych wysokości kosztów pracowniczych

Nowe wysokości miesięcznych kosztów ze stosunku pracy znajdą swoje zastosowanie już od października 2019r. Oznacza to, że decydujące znaczenie w odniesieniu do ujęcia wyższych kosztów będzie miało faktyczne wypłacenie wynagrodzenia a nie wyłącznie jego naliczenie.

Przykład 1

Pracodawca naliczył płace swoich pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę za wrzesień 2019r. Wynagrodzenia zostały wypłacone ostatniego dnia danego miesiąca, czyli 30 września 2019r.

W omawianych okolicznościach do obliczenia podatku od wypłaconych wynagrodzeń jak i wysokości kwoty netto do wypłaty zostały zastosowane obowiązujące do końca września 2019r. miesięczne koszty pracownicze a więc w przypadku pracowników mieszkających w miejscowości siedziby firmy – 111,25zł a przypadkach pracowników dojeżdżających – 139,06zł.

Przykład 2

Pracodawca naliczył płace swoich pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę za wrzesień 2019r. Wynagrodzenia zostały wypłacone 4 października 2019r. a więc w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni.

W takim przypadku do obliczenia podatku od wypłaconych wynagrodzeń jak i wysokości kwoty netto do wypłaty zostały zastosowane już nowe sumy miesięcznych kosztów pracowniczych a więc w przypadku pracowników mieszkających w miejscowości siedziby firmy – 250zł a przypadkach pracowników dojeżdżających – 300zł.

Zmiany w rocznych kwotach kosztów ze stosunku pracy

Nowe kwoty miesięcznych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy mają bezpośredni wpływ na zmiany w rocznych limitach ograniczających wysokość kosztów pracowniczych.

Zmiany kosztów pracowniczych w okresie październik – grudzień 2019r. poskutkuje już zmianą rocznych kwot ograniczających wysokość kosztów ze stosunku pracy.

Rozkład rocznych ograniczeń kwotowych kosztów pracowniczych z podziałem na okresy roku 2019 oraz 2020 oraz wyszczególnieniem zmian pokazuje poniższa tabela.

Tabela 2 Roczne limity wysokości kosztów ze stosunku pracy na lata 2019 oraz 2020

MIESIĄC WYPŁATY
WYNAGRODZENIA
OGRANICZENIA KOSZTÓW
I – IX 2019r. I – XII 2019r. I – XII 2020r.
Jeden stosunek pracy,
pracownik mieszka
w miejscowości siedziby firmy
1.335,00 zł 1.751,25 zł 3.000,00 zł
Jeden stosunek pracy,
pracownik mieszka poza miejscowością siedziby firmy
1.668,72 zł 2.151,54 zł 3.600,00 zł
Wiele stosunków pracy,
pracownik mieszka
w miejscowości siedziby firmy
2.002,05 zł 2.626,54 zł 4.500,00 zł
Wiele stosunków pracy,
pracownik mieszka poza miejscowością siedziby firmy
2.502,56 zł 3.226,92 zł 5.400,00 zł

Zmiany w rocznych kwotach kosztów ze stosunku pracy

Nowe wysokości kosztów pracowniczych ustala się także w odniesieniu do niektórych innych przychodów tzn.:

 1. miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł dla przychodów otrzymanych:
  • przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
  • przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 2. roczne koszty ww. rodzajów przychodów nie mogą przekroczyć łącznie 2.002,05 zł za rok podatkowy dla tego samego rodzaju przychodów uzyskiwanych od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

Opublikowano: 2019-10-11