Odliczenie darowizn na walkę z COVID-19

Walka z pandemią, wymusiła stworzenie szeregu narzędzi mających wspomóc nie tylko gospodarkę, lecz również podmioty, które aktywnie zwalczają koronawirusa. Za sprawą Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), ustawodawca stworzył możliwość rozliczenia w rozrachunku podatkowym, przekazanych darowizn na wsparcie podmiotów zwalczających epidemię. Poniżej wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić i w jaki sposób odliczyć przekazane darowizny!

Darowizny odliczy prawie każdy podatnik PIT i CIT w 2020 i 2021 roku

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 przewidziano dla niemal wszystkich podatników:

 • CIT, którzy darowiznę odliczają w zeznaniu CIT-8 lub CIT-8ABza pomocą załączników CIT-D i CIT-O,
 • PIT, którzy darowiznę odliczają w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 za pomocą załącznika PIT-O.

Darowizny na walkę z COVID-19 nie odliczą natomiast podatnicy, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej (PIT-16A).

Dokonując odliczenia należy kierować się podstawowymi zasadami, zgodnie z którymi: po pierwsze nie można dublować odliczeń (np. darowizna zaliczona w koszty nie podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym), po drugie nie można odliczać darowizn, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

ISTOTNE:

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zatem odliczenie możliwe jest jeszcze w 2021 roku i być może w 2022 roku!

Istotny jest beneficjent przekazanej darowizny

Nie każda darowizna podlega odliczeniu, ponieważ istotny jest nie tylko cel (przeciwdziałanie COVID-19), lecz również beneficjent środków. Zgodnie z art. 52n ustawy o PIT (analogicznie art. 38g ustawy o CIT), podstawę opodatkowania obniżyć można o darowizny przekazane na rzecz:

 1. Podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 tj. wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykazy te udostępniono na stronach internetowych NFZ,
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 4. Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473)
 5. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 „tarczy antykryzysowej”.

ISTOTNE:

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest niemal każda placówka medyczna np. szpital, czy przychodnia. Wykaz tych podmiotów jest na bieżąco aktualizowany na stronach NFZ. Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2020r. „W sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”, istotne jest, aby dany podmiot znajdował się w wykazie w dowolnym momencie począwszy od 1 stycznia 2020r.

Przepisy umożliwiają również odliczenie darowizn na walkę z COVID-19, przekazanych organizacjom pożytku publicznego pod warunkiem, że:

 1. Darowizna została przekazana OPP w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 maja 2020r., która w tym samym okresie przekazała ją podmiotom wymienionym powyżej w pkt 1-3,
 2. OPP przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane

Wysokość odliczenia uzależniona jest od momentu przekazania darowizny

Dokonując odliczenia darowizny należy zweryfikować okres, w którym podatnik ją przekazał. Ustawodawca ustanowił określone przedziały czasowe, gdzie dopuszcza się odliczenie w wysokości 100%, 150%, a nawet 200% wysokości przekazanej darowizny. Okresy te kształtują się następująco:

 • od 1 stycznia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 30 września 2020r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny,
 • od dnia 1 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 marca 2021r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 kwietnia 2021r. o końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19- odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Odliczenie darowizny najpierw w zaliczce, potem w zeznaniu rocznym

Kończąc już rozważania w przedmiocie darowizn na walkę z COVID-19, warto podkreślić, że podatnicy mogą:

 • pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość dokonanej darowizny już na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy,
 • po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć daną darowiznę w zeznaniu rocznym.

Korzyść podatkowa będzie oczywiście jednokrotna, jednak istotne jest to, że podatnik nie musi czekać z odliczeniem darowizny do momentu składania zeznania rocznego, ponieważ może już tego dokonać na etapie zaliczkowania. Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2020r., sygn. 0113-kdipt2-1.4011.751.2020.4.map.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-04-14