Czy każdą sprzedaż należy wliczyć do limitu VAT 200.000 zł

Opublikowano: 2023-01-20

Wielu podatników zastanawia się co konkretnie wlicza się do wartości sprzedaży 200.000 zł, której przekroczenie obliguje podatnika do rejestracji do VAT.

Warto podkreślić, iż nie każdą sprzedaż należy wliczać do wartości sprzedaży. Jest to o tyle ważne, iż w wielu przypadkach podatnik może nadal korzystać ze zwolnienia z VAT a w innych już dawno powinien dokonać rejestracji.

W roku 2023 limit ten został utrzymany na takim samym poziomie.

Limit wartości sprzedaży

Limit wartości sprzedaży określa maksymalną wartość sprzedaży za cały poprzedni rok podatkowy (kalendarzowy) do wysokości którego podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie będzie musiał rejestrować się jako czynny podatnik VAT.

W niniejszej publikacji uwagę skupiono wyłącznie na wartości sprzedaży a więc pominięto rodzaj prowadzonej działalności, która może od razu obligować podatnika do rejestracji do VAT a także pozostałe aspekty z tym związane.

ISTOTNE:

Podatnik podmiotowo zwolniony z VAT do podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie wartości sprzedaży za poprzedni rok podatkowy w kwocie 200.000 zł.

Czego podatnik zwolniony z VAT nie wlicza do limitu obrotu 200.000zł

Którą konkretnie sprzedaż nie należy uwzględniać w wartości sprzedaży przyrównywanej do limitu 200.000 zł zaprezentowano w poniżej tabeli.

Jakiej sprzedaży nie wlicza się do limitu wartości sprzedaży 200.000 zł
Lp. Miejsce prowadzenia działalności
1. Kwoty podatku VAT
2. Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju
3. Sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI), która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju
4. Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów lub wykonywanych usług).
5. Odpłatnej dostawy towarów zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

ISTOTNE:

Do limitu wartości sprzedaży 200.000 zł wlicza się transakcje związane z:

 1. nieruchomościami,
 2. usługami ubezpieczeniowymi
 3. usługami zarządzania funduszami inwestycyjnymi, portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, pracowniczymi programami emerytalnymi, obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym oraz tzw. OFE i PPK,
 4. usługami pośrednictwa, których przedmiotem sprzedaży są udziały w spółkach lub podmiotach posiadających osobowość prawną z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi,
 5. walutami, banknotami i monetami używanymi jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi (monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną),
 6. usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 7. usługami których przedmiotem są instrumenty finansowe (akcje, obligacje, inne papiery wartościowe) z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie,
 8. usługami w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Uwaga na otrzymaną zaliczkę

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy przez podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT należy wliczać do wartości sprzedaży porównywane do limitu 200.000 zł.

Tak więc jeżeli zwolniony podmiotowo podatnik przed otrzymaniem zaliczki będzie wykazywał w księgach wartość sprzedaży (po wyłączeniu ww. typów sprzedaży) np. kwotę 195.000 zł a następnie otrzyma zaliczkę 10.000 zł to przed otrzymaniem tej zaliczki winien dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Podatnik zwolniony z VAT a czynny podatnik VAT

Istnieje pewna różnica pomiędzy patrzeniem na limit wartości sprzedaży 200.000 zł u podatnika zwolnionego z VAT a czynnego VAT-owca, który chce skorzystać ze zwolnienia z VAT w przyszłym roku.

W przypadku czynnego podatnika VAT, który w kolejnym roku podatkowym sprawdza wartość swojej sprzedaży z poprzedniego roku czyli sumuje krajową wartość sprzedaży a także wyłącza z wartości sprzedaży wszystkie typy sprzedaży wymienione w tabeli.

Z kolei podatnik podmiotowo zwolniony z VAT niekiedy może dokonać sprzedaży zagranicznej jako podatnik niezarejestrowany do VAT i z uwagi na brak spełnienia ustawowych warunków kwalifikacji sprzedaży zagranicznej – będzie musiał ją ująć do sprzedaży krajowej czego skutkiem będzie wliczenie jej do wartości sprzedaży liczonej do limitu.

Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku mają mniejszy limit wartości sprzedaży

Podatnik podmiotowo zwolniony z VAT, który rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku, wówczas oblicza limit jako:

 1. wartość limitu 200.000 zł
 2. do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Jeśli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy obliczonego w powyższy sposób limitu wartości sprzedaży, wówczas podatnik nie będzie miał obowiązku rejestracji do VAT w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej ale i w kolejnym roku (do momentu gdy w kolejnym roku przekroczy już limit całoroczny 200.000 zł).

Przykład 1

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 01.02.2023r. Wartość limitu dla podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku nie wynosi 200.000 zł. Należy ją obliczyć w następujący sposób:

 1. ustalenie liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej w 2023r.

Liczba dni prowadzenia działalności w roku 2023:

365 dni – 31 dni (styczeń 2023r.) = 334 dni

 1. Ustalenie limitu wartości sprzedaży na rok 2023 korzystającego z podmiotowego zwolnienia z VAT

(200.000 zł x 334) / 365 dni = 183.013,70 zł.

Przekroczenie limitu wartości sprzedaży 200.000 zł

Niezwykle ważnym momentem dla podatnika, który korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT jest ewentualne przekroczenie wartości limitu sprzedaży 200.000zł. Zwolnienie do limitu wartości sprzedaży 200.000 zł traci moc już w momencie dokonywania sprzedaży, która spowoduje przekroczenie limitu wartości sprzedaży 200.000 zł.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik obliczył, iż kolejna sprzedaż spowoduje przekroczenie limitu wartości 200.000 zł, wówczas przed dokonaniem tej sprzedaży ma obowiązek zarejestrować się jako czynny podatnik VAT na formularzu VAT-R.

Podatnik rejestrując się jako czynny podatnik VAT zgłasza za pomocą ww. formularza, iż rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT a jako datę musi wskazać datę wcześniejszą niż data dokonania ww. sprzedaży przekraczającej limit 200.000 zł.