Dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUSu Plus w 2024 dla niektórych podmiotów

Opublikowano: 2023-12-13

Mały ZUS plus (dalej MZP) stanowi rodzaj ulgi w opłacaniu składek społecznych dla małych biznesów, których roczne przychody nie przekraczają 120 000 zł. Podstawa składek społecznych ustalana jest wówczas w oparciu o przychód lub dochód. Jednym z ograniczeń w stosowaniu MZP jest możliwość opłacania niższych składek jedynie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Dzięki regulacjom wprowadzonym w 2023 roku część podmiotów będzie mogła przedłużyć MZP o dodatkowe 12 miesięcy i opłacać niższe składki w 2024 roku i w latach kolejnych.

Dodatkowe 12 miesięcy tylko dla firm, które stosowały MZP w 2023 roku

Z dniem 1 sierpnia 2023 roku, do ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzono art. 112a, który umożliwia płatnikom skorzystanie z dodatkowych 12 miesięcy ulgi MZP.

Konieczne jest jednak spełnienie dwóch dodatkowych warunków (poza pozostałymi wymienionymi w art. 18c ustawy):

  1. po pierwsze dodatkowe 12 miesięcy przysługuje wyłącznie podmiotom, które przynajmniej przez jeden dzień w 2023 roku opłacały składki w ramach MZP. Dla przykładu przedsiębiorca, który z końcem 2022 roku wyczerpał 36 miesięcy MZP, nie nabywa prawa do dodatkowych 12 miesięcy MZP,
  2. po drugie jeżeli przedsiębiorca zaprzestał rozliczania składek w ramach MZP przed 1 sierpnia 2023 roku i opłacał składki np. w ramach dużego ZUSu, w celu nabycia prawa do dodatkowych 12 miesięcy MZP jest zobligowany do przesłania dokumentu zgłoszeniowego z kodem 05 90 X X w ściśle określonym terminie.

Czas na zgłoszenie upływa 31 grudnia 2023 roku!

Przedsiębiorca, który przed wejściem w życie omawianych przepisów, tj. przed 1 sierpnia 2023 roku, zgłoszony był do ubezpieczeń z kodem np. 05 10 X X, aby skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi zobligowany jest do wystosowania wyrejestrowania z dotychczasowym kodem i zgłoszenia z kodem 05 90 X X najpóźniej 31 grudnia 2023 roku. Sytuacja ta została zobrazowana na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pani Agnieszka w 2023 roku z dniem 31 maja 2023 roku wyczerpała 36 miesięcy ulgi MZP. Pani Agnieszka nie dokonała zgłoszenia do MZP wraz z wejściem w życie nowych przepisów, jednak zamierza skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi MZP w związku z preferencją wprowadzoną w 2023 roku.

Może skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi MZP od 1 stycznia 2024r., jednak zgłoszenie musi wysłać najpóźniej 31 grudnia 2023 roku.

Brak zgłoszenia w odpowiednim terminie sprawi, że Pani Agnieszka bezpowrotnie straci prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi MZP.

Przedsiębiorcy zgłoszeni z kodem 05 90 XX w dniu 31 lipca 2023 automatycznie nabyli prawo do dodatkowych 12 miesięcy MZP

W znacznie lepszej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy, którzy na dzień poprzedzający wejście w życie przepisów o dodatkowych 12 miesiącach ulgi MZP, korzystali już z MZP. Tej grupie płatników po wyczerpaniu 36 miesięcy ulgi MZP, ZUS automatycznie przyzna prawo do dodatkowych 12 miesięcy MZP. Sytuacja ta została zobrazowana na poniższym przykładzie.

Przykład 2

Pani Joanna w 2023 roku z dniem 31 października 2023 roku wyczerpała 36 miesięcy ulgi MZP. Pani Joanna od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku może skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi MZP.

ISTOTNE:

Z wyjaśnień ZUS wynika, że w przypadku, gdy przedsiębiorca, który rozliczał składki w ramach MZP w 2023 roku i wyczerpie 36 miesięcy ulgi w 2024 lub w latach kolejnych także ma prawo do dodatkowych 12 miesięcy MZP. Ta grupa przedsiębiorców będzie mogła korzystać realnie z MZP przez 48 miesięcy.

Odwieszenie działalności w 2024 roku pod pewnymi warunkami także umożliwi skorzystanie z dodatkowych 12 miesięcy MZP – wyjaśnienia ZUS

Jedynym wyjątkiem, w którym zgłoszenie do dodatkowych 12 miesięcy MZP może zostać wystosowane po 31 grudnia 2023 roku jest sytuacja, w której przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, a następnie wznowił ją w 2024 roku. Zgłoszenie winno być w tym wypadku wystosowane w ciągu 7 dni. Sytuacja ta została zobrazowana na poniższym przykładzie.

Przykład 3

Pan Andrzej w 2023 roku z dniem 31 stycznia 2023 roku wyczerpał 36 miesięcy ulgi MZP, od 1 lutego 2023 roku do 31 maja 2023 rok opłacał składki w ramach dużego ZUSu, a następnie od 1 czerwca 2023 roku zawiesił działalność gospodarczą. Zamierza ją wznowić z dniem 1 lutego 2024r. Pan Andrzej może z dniem 1 lutego 2024 roku dokonać zgłoszenia do MZP i skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi MZP.

ISTOTNE:

Przepisy nie precyzują zagadnienia zawieszenia działalności gospodarczej i zgłaszania się do dodatkowych 12 miesięcy MZP po 31 grudnia 2023 roku. Możliwość ta została zaprezentowana i zaaprobowana na stronie internetowej ZUS w materiale „Mały ZUS plus przedłużenie o 12 miesięcy – pytania i odpowiedzi”. Z uwagi na wątpliwości w tym zakresie rekomendowane jest zweryfikowanie danego przypadku bezpośrednio w ZUS.

Analizując zagadnienie dodatkowych 12 miesięcy MZP należy wziąć pod uwagę pozostałe warunki uprawniające do stosowania ulgi. Korzystanie z MZP w 2024 roku możliwe jest w przypadku, gdy działalność w 2023 roku była prowadzona przez co najmniej 60 dni. Dla przykładu, zawieszenie działalności z dniem 1 lutego 2023 roku do końca 2023 roku, automatycznie przekreśliłoby skorzystanie z MZP w 2024 roku. Warunek prowadzenia działalności przez co najmniej 60 dni nie będzie w takim przypadku spełniony!

Autor- Łukasz Kluczyński