Ulga termomodernizacyjna w 2024 roku

Opublikowano: 2023-12-29

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej umożliwia odliczenie od dochodu albo przychodu wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne a więc na montaż niektórych technologii wymienionych w odrębnym Rozporządzeniu.

Ile wyniesie ulga w roku 2024? W jaki sposób z niej skorzystać? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Czym jest ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na obniżenie dochodu albo przychodu (podstawy opodatkowania) o niektóre wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w roku 2024

Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ponadto osoba korzystająca z ulgi musi korzystać z opodatkowania:

  1. skalą podatkową albo
  2. podatkiem liniowym albo
  3. ryczałtem ewidencjonowanym.

Kluczowym jest, iż ulga obejmuje budynki mieszkalne ukończone. Jeżeli budynek jest w budowie wówczas ulga go nie obejmuje.

ISTOTNE:

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W jaki sposób odliczyć ulgę oraz jaka jest jej wysokość w roku 2024

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie poniesionych wydatków w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wydatki te podlegają odliczeniu od:

  1. dochodu – skala podatkowa albo podatek liniowy,
  2. przychodu – ryczałt ewidencjonowany

– jednak dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok w który podatnik poniósł te wydatki.

Odliczenie wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne – ulga termomodernizacyjna
Kto Właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który osiągnął dochód w roku odliczenia wydatków
Kiedy W zeznaniu rocznym: PIT-36 – skala podatkowa, PIT-36L – podatek liniowy, PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany, – poniesione w roku podatkowym za które składane jest zeznanie roczne (dołączając do zeznania załącznik PIT/O)
Maksymalny termin odliczenia wydatków Jeżeli wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne podlegające odliczeniu są większe niż osiągnięty roczny dochód to pozostała część tych wydatków podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
W jaki sposób Dokonując odliczenia poniesionych wydatków od: dochodu – skala podatkowa albo podatek liniowy, przychodu – ryczałt ewidencjonowany.
Które wydatki Zawarte w wykazie materiałów budowlanych, urządzeń i usług. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Małżonkowie którzy są współwłaścicielami budynku jednorodzinnego mogą skorzystać z odliczenia od dochodu (przychodu) na poziomie 106.000 zł (każdy z nich po 53.000 zł).

ISTOTNE:

Wysokość wydatków dotyczących ulgi termomodernizacyjnej podatnik ustala na podstawie faktur wystawionych przez czynnego podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia z VAT.

ISTOTNE:

Wydatek poniesiony na przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje także podatek VAT z faktury zakupu (jeżeli występuje) chyba, że podatnik odliczył ten podatek VAT.

ISTOTNE:

Data poniesienia wydatku to dzień wystawienia faktury.

Podatnik który ponosi wydatki na towary, materiały, usługi przeznaczone na termomodernizację budynku powinien poinformować sprzedawcę aby wystawiał faktury na jego imię i nazwisko. W przypadku małżonków będących współwłaścicielami budynku, każdy z nich powinien dysponować fakturami wystawionymi na ich imię i nazwisko.

ISTOTNE:

Faktura wystawiona na obojga małżonków (gdy oboje są współwłaścicielami i posiadają wspólność majątkową) pozwala odliczyć wydatki na ulgę termomodernizacyjną w wysokości 50% przypadających na każdego z małżonków do wysokości limitu 106.000 zł przypadającego na obu małżonków.

Faktura wystawiona na każdego z małżonków odrębnie (gdy oboje są współwłaścicielami) pozwala odliczyć wydatki na ulgę termomodernizacyjną w faktycznej wysokości wydatków z faktur przypadających na każdego z małżonków odrębnie do wysokości limitu 53.000 zł przypadającego na każdego z małżonków.

Limit odliczenia przypadający na obojga małżonków będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego
Wspólność majątkowa Rozdzielność majątkowa
Faktura może być wystawiona: jednocześnie na obojga małżonków, odrębnie na każdego z małżonków, na jednego małżonka Konieczna faktura wystawiona odrębnie na każdego z małżonków
Odliczenie: po 50% przez każdego z małżonków, według wydatków przypadających na każdego z małżonków jednak do wysokości limitu – 53.000 zł przypadającego na każdego z małżonków, przez jednego albo drugiego małżonka w dowolnej proporcji jednak do wysokości limitu – 53.000 zł przypadającego na każdego z małżonków. Odliczenie odrębne przez każdego z małżonków do wysokości limitu – 53.000 zł przypadającego na każdego z małżonków

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – otrzymał ich zwrot, wówczas jest on zobligowany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Należy zaznaczyć, iż w sytuacji niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat – podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

ISTOTNE:

Limit wydatków 53.000 zł dotyczy jednego podatnika niezależenie od ilości realizowanych przez niego przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Które wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi podlegają odliczeniu w ramach ulgi

W art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwanej dalej ustawą o PDOF) określono, iż na drodze Rozporządzenia zostanie określony wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a więc wykaz wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Wykaz tych wydatków zawiera Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 273).

Wykaz wydatków – rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług możliwych do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej
Materiały budowlane i urządzenia Usługi
Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem Wykonanie: audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, analizy termograficznej budynku, dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów
Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
Kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej Montaż: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, instalacji fotowoltaicznej
Kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
Materiały budowlane wchodzące w skład: instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu ogrzewania elektrycznego Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe
Pompa ciepła wraz z osprzętem
Kolektor słoneczny wraz z osprzętem
Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Niektóre wydatki nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi

W art. 26h ust. 5 ustawy o PDOF prawodawca wskazał wydatki dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które nie mogą być odliczone od dochodu (przychodu) w zeznaniu rocznym.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.