Jednorazowa amortyzacja w roku 2024

Opublikowano: 2024-01-01

Rok 2024 to rok wielu zmian podatkowych, w ubezpieczeniach społecznych czy zdrowotnych, w pozostałych podatkach i opłatach lokalnych ale nie tylko.

W roku 2024 nadal będzie obowiązywać narzędzie podatkowe w postaci możliwości ujęcia zakupu środka trwałego powyżej 10.000 zł w koszty firmy (dokonania jednorazowej amortyzacji) do określonej wartości limitu rocznego. Co uległo zmianie odnośnie obu typów jednorazowej amortyzacji w roku 2024? Szczegóły przedstawiono w poniższej publikacji.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w roku 2024

W roku 2024 została zachowana możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Zatem mali podatnicy PIT, CIT mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji:

  1. rocznie do 50.000 EUR dla środków trwałych nowych i używanych z grupy KŚT 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych,
  2. rocznie do 100.000 zł dla fabrycznie nowych środków trwałych grupy KŚT 3-6 oraz 8.

Powyższe limity to limity roczne a więc w skali roku. Jeżeli tylko część wartości początkowej środka trwałego w danym roku podatnik zamortyzował jednorazowo, to pozostałą część jest zobowiązany zamortyzować już w czasie począwszy od początku roku kolejnego (czyli pozostałą wartość nie można amortyzować jednorazowo).

Podstawowym warunkiem skorzystania z jednorazowej amortyzacji jest wprowadzenie środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz użytkowanie w działalności gospodarczej. Są też inne warunki ale o tym w dalszej części publikacji.

Limity roczne obu amortyzacji zostały zachowane ale należy podkreślić pewną kwestię na temat przeliczenia limitu jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR rocznie.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 50.000 EUR rocznie w roku 2024

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 50.000 EUR co roku ma inną wartość wyrażoną w złotówkach z uwagi na konieczność jej przeliczenia z waluty EUR.

Jednorazowo amortyzacja środków trwałych do 50.000 EUR na rok 2024
Wartość w EUR Wartość w PLN
50.000 230.000 zł
Przeliczenie według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku 2023 czyli roku poprzedzającego rok podatkowy 2024 Kurs waluty z dnia 02.10.2023r. (Tabela NBP 190/A/NBP/2023) wyniósł zatem 4,6091 Otrzymaną kwotę zaokrągla się do 1.000 zł
Kto skorzysta Mały podatnik PIT albo CIT

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać także podatnicy w roku podatkowym w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

ISTOTNE:

Jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR rocznie podatnik dokona w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mały podatnik PIT

W niniejszej publikacji omówiono warunki jakie musi spełniać podatnik aby mieć status małego podatnika PIT.

ISTOTNE:

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) ustawodawca przez pojęcie małego podatnika rozumie podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Warunki posiadania statusu małego podatnika PIT w roku 2024
Warunki Wartość
Wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym czyli w 2023 roku wyniosła 2.000.000 EUR – 9.218.000 zł
Przeliczenie według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku 2023 czyli roku poprzedzającego rok podatkowy 2024 Kurs waluty z dnia 02.10.2023r. (Tabela NBP 190/A/NBP/2023) wyniósł zatem 4,6091 Otrzymaną kwotę zaokrągla się do 1.000 zł

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych w roku 2024

W roku 2024 wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (nie tylko mali podatnicy) będą mogli skorzystać z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.

ISTOTNE:

Jednorazowej amortyzacji do 100.000 zł rocznie podatnik dokona w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Grupy KŚT środków trwałych które mogą być w roku 2024 amortyzowane jednorazowo
Jednorazowa amortyzacja nowych i używanych środków trwałych do 50.000 EUR Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych do 100.000 zł
KŚT 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
KŚT 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
KŚT 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
KŚT 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE
KŚT 7 – ŚRODKI TRANSPORTU Z WYŁĄCZENIEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH BEZ KŚT 7
KŚT 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE