Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT 200.000 zł – czy aby w każdym przypadku ono nastąpi

Opublikowano: 2024-01-12

Ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na wysokość obrotów korzysta wielu przedsiębiorców. Przekroczenie wysokości limitu obrotów będzie skutkować obowiązkiem rejestracji do VAT. Jednak nie tylko przekroczenie limitu obrotu może skutkować obowiązkiem rejestracji do VAT.

Ponadto istnieją rodzaje transakcji, które nie wlicza się do limitu obrotu 200.000 zł a zatem nie powiększają one wartości sprzedaży podatnika, którą przyrównuje do limitu obrotu podmiotowego zwolnienia z VAT 200.000 zł.

Jakie to rodzaje transakcji sprzedaży?

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Zwolnienie podmiotowe z VAT dotyczy nieprzekroczenia rocznego limitu obrotu (sprzedaży) 200.000 zł.

Zwolnienie podmiotowe z VAT oznacza, że cała sprzedaż jaką realizuje przedsiębiorca jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

ISTOTNE:

Osoba fizyczna prowadząca działalność może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT jeżeli:

  1. wartość sprzedaży nie przekroczyła u niej łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł,
  2. nie sprzedaje towarów lub usług które jeszcze przed pierwszą sprzedażą wymagają rejestracji do VAT nawet jeżeli osoba fizyczna nie przekroczyła limitu obrotu 200.000 zł (m.in. sprzedaż towarów opodatkowanych akcyzą, nowych środków transportu, świadczenie usług prawniczych, jubilerskich, w zakresie doradztwa z wyjątkiem doradztwa rolniczego itd.).

Do ww. wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT.

Osoby fizyczne, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku kalendarzowego mogą na takich samych warunkach jak powyżej skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Muszą jednak pamiętać, że limit wartości obrotu nie będzie wynosił 200.000 zł. Będzie natomiast mniejszy a jego wartość osoba fizyczna obliczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku rozpoczęcia działalności.

ISTOTNE:

Jeżeli w trakcie roku u osoby fizycznej wartość sprzedaży przekroczy limit 200.000 zł (albo obliczoną kwotę limitu osoby fizycznej rozpoczynającej działalność) to zwolnienie podmiotowe z VAT traci moc począwszy od czynności (dostawa towarów, wykonanie usługi, wystawienie faktury, otrzymanie zaliczki, ostatni dzień okresu rozliczeniowego) którą przekroczono tę kwotę.

Warto zaznaczyć, iż podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT mogą zrezygnować z tego zwolnienia.

Muszą jednak złożyć formularz VAT-R (w trybie aktualizacji) do właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania (osoby fizyczne) i za jego pomocą zrezygnować z podmiotowego zwolnienia z VAT:

  1. przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia,
  2. przed dniem wykonania czynności opodatkowanej VAT (czynności skutkującej realizacją sprzedaży) – w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT.

Niekiedy nie nastąpi przekroczenie limitu obrotu 200.000 zł

Ustawodawca w art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 zwanej dalej ustawą o VAT) przedstawił rodzaje sprzedaży, które niezależnie od wysokości obrotu nie wpływają na limit zwolnienia podmiotowego – 200.000 zł.

Jakie to rodzaje sprzedaży? Wszystkie te rodzaje zaprezentowano w poniższej tabeli.

Rodzaje sprzedaży, których wartość nie wlicza się do limitu obrotu zwolnienia podmiotowego z VAT 200.000 zł
Lp. Rodzaj transakcji sprzedaży Opis
1. SOTI SOTI – sprzedaż na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium RP
2. WDT WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
3. WSTO WSTO – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium RP
4. Odpłatna sprzedaż Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
5. Odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo z VAT (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) z wyjątkiem transakcji, które nie mają charakteru transakcji pomocniczych Transakcje związane z nieruchomościami
Usługi ubezpieczeniowe
Transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną
Usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę
Usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę
Usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług
Usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie
Usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi
Usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych
Usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych
Usługi zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej
Usługi zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów
Usługi zarządzania pracowniczymi programami emerytalnymi
Usługi zarządzania obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez CCP, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
Usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi

To, że wartość powyższych rodzajów sprzedaży nie wlicza się do limitu obrotu zwolnienia podmiotowego z VAT 200.000 zł oznacza, że niezależnie ile będzie wynosić ta wartość to nie będzie ona doliczana np. do sprzedaży krajowej, która będzie porównywana do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT.