Powrót do ulgi Mały ZUS Plus

Opublikowano: 2024-01-26

Mały ZUS Plus umożliwia opłacanie składek ZUS ubezpieczenia społecznego w zależności od wysokości uzyskanego w ubiegłym roku dochodu albo przychodu.

Wiele przedsiębiorców korzysta z ulgi Mały ZUS Plus. Niektórzy wykorzystali już 36 miesięcy ulgi i oczekują na ponową możliwość skorzystania.

W tym miejscu pojawia się pytanie – kiedy można powrócić do ulgi Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus

Ulga Mały ZUS Plus to możliwość opłacania niższych składek ZUS społecznych przez okres 36 miesięcy kalendarzowych w okresie 60 miesięcy kalendarzowych. Ulga ta nie dotyczy składki zdrowotnej ani nie wpływa na podleganie pod Fundusz Pracy. Zasady obliczania wysokości tych składek w okresie korzystania ulgi Mały ZUS Plus pozostają niezmienne.

Rozpoczęcie korzystania z ulgi Mały ZUS Plus wymaga jednak spełnienia kilku warunków.

Warunki ulgi Mały ZUS Plus
Lp. Warunek
1. Przedsiębiorca prowadził w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą przez okres przynajmniej 60 dni bądź dłużej (podlegał pod ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności przez minimum 60 dni w ubiegłym roku kalendarzowym)
2. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG albo wspólnikiem spółki cywilnej (wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, z o.o., akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, SKA nie mają możliwości skorzystania z ulgi)
3. Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności osiągnął w zeszłym roku przychód nieprzekraczający sumy 120.000zł (jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność w poprzednim roku przez okres krótszy niż rok wówczas powyższy limit musi ustalić w proporcji do faktycznej liczby dni prowadzenia działalności w ubiegłym roku kalendarzowym)
4. Przedsiębiorca nie ma prawa do 24-miesięcznego okresu ZUS preferencyjnego
5. Przedsiębiorca nie korzystał z karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT przez cały poprzedni rok kalendarzowy
6. Przedsiębiorca nie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego: przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym – wykonywał te same czynności (które wykonuje w ramach działalności) ale w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności.

ISTOTNE:

Podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy (składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) w okresie korzystania z Małego ZUS Plus:

  1. nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy (duży ZUS – 4.694,40 zł na 2024r.) oraz
  2. nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (1.272,60 zł na pierwsze półrocze 2024r. oraz 1.290 zł na drugie półrocze 2024r.).

ISTOTNE:

Przekroczenie terminów na rejestrację do Małego ZUS Plus spowoduje rezygnację z tej ulgi do końca danego roku kalendarzowego. To oznacza, że z ulgi przedsiębiorca skorzysta od początku kolejnego roku kalendarzowego.

ISTOTNE:

Maksymalny okres ulgi 36 miesięcy kalendarzowych liczony jest w okresie 60 miesięcy kalendarzowych. Oznacza to, że w kolejnym okresie 60 miesięcy kalendarzowych przedsiębiorca może ponownie skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus oczywiście jeżeli spełnia pozostałe warunki wymienione wcześniej w tabeli.

Bardzo ważne terminy w uldze Mały ZUS Plus

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus ma na to czas:

  1. do końca stycznia danego roku kalendarzowego jeżeli uzyskuje uprawnienie do tej ulgi (spełnia warunki ulgi) na dzień 1 stycznia danego roku,
  2. w ciągu 7 dni jeżeli nabywa prawo do ulgi Mały ZUS Plus w trakcie roku – zakończenie okresu ZUS preferencyjnego, odwieszenie działalności.

Powrót do ulgi Mały ZUS Plus

Z ulgi Mały ZUS Plus przedsiębiorca może korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem maksymalny okres korzystania z ulgi to 36 miesięcy (w okresie ostatnich 60 miesięcy). Miesiąc na potrzeby ulgi to pełny miesiąc kalendarzowy.

Do miesiąca kalendarzowego liczonego do okresu korzystania z ulgi Mały ZUS Plus liczy się każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca;

  1. korzystał z ulgi Mały ZUS Plus czyli ustalał obniżoną podstawę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), lub
  2. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

ISTOTNE:

Mały ZUS który obowiązywał od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2020r. wlicza się do maksymalnego okresu 36 miesięcy korzystania z ulgi Mały ZUS Plus.

ISTOTNE:

Z ulgi Mały ZUS Plus można skorzystać przez okres 36 miesięcy w okresie 60 ostatnich miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Przepisy w tym względnie niestety nie precyzują dokładnie w jaki sposób precyzyjnie określić termin 36 miesięcy a ostatnich 60 miesięcy.

Niemniej na ten temat swoje oficjalne stanowisko prezentuje ZUS o czym poniżej.

ISTOTNE:

ZUS przekazując swój punkt widzenia poprzez kanały infolinii telefonicznej czy COT stoi na stanowisku, iż badanie czy przedsiębiorca będzie mógł ponownie skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus czy też nie należy przeprowadzić na dzień 1 stycznia każdego kolejnego roku.

Zatem badanie czy przedsiębiorca wykorzystał 36 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus w okresie ostatnich 60 miesięcy ZUS sugeruje przeprowadzać na dzień 1 stycznia każdego kolejnego roku.

Przykład 1

Przedsiębiorca opłacał ZUS preferencyjny do 30.11.2023r. Od 01.12.2023r. i chce przystąpić do ulgi Mały ZUS Plus. Spełnia wszystkie warunki. Na rejestrację do ulgi Mały ZUS Plus ma tylko 7 dni licząc od 01.12.2023r.

Przykład 2

Przedsiębiorca skorzystał z Małego ZUS (wcześniejsza wersja Małego ZUS Plus) od 01. 01.2019r. do 31.01.2020r. a następnie z Małego ZUS Plus od 01.02.2020r. do 31.12.2021r. Wykorzystał zatem pełne 36 miesięcy ulgi. Przedsiębiorca cały czas prowadził działalność (nie zawieszał ani nie likwidował).

Na dzień:

  • 1 stycznia 2022r. przedsiębiorca nie spełnia warunków na ponowne skorzystanie z ulgi Mały ZUS Plus – w ostatnich 60 miesiącach wykorzystał 36 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus,
  • 1 stycznia 2023r. przedsiębiorca nie spełnia warunków na ponowne skorzystanie z ulgi Mały ZUS Plus – w ostatnich 60 miesiącach wykorzystał 36 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus,
  • 1 stycznia 2024r. przedsiębiorca nie spełnia warunków na ponowne skorzystanie z ulgi Mały ZUS Plus – w ostatnich 60 miesiącach wykorzystał 36 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus,
  • 1 stycznia 2025r. przedsiębiorca w ostatnich 60 miesiącach wykorzystał 24 miesiące ulgi Mały ZUS Plus a więc może ponownie skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus (jeżeli oczywiście spełni pozostałe warunki przewidziane dla tej ulgi).

Rok 2025 to pierwszy rok w którym przedsiębiorca może ponownie skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus. W latach 2026, 2027 przedsiębiorca także skorzysta z ulgi Mały ZUS Plus (skorzysta wtedy łącznie z 36 miesięcy).

Następnie w latach 2028, 2029, 2030 nie będzie mógł ponownie skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus z uwagi na to, iż w ostatnich 60 miesiącach wykorzystał 36 miesięcy ulgi (patrząc na dzień 1 stycznia kolejnego roku).

ISTOTNE:

Okres zawieszenia działalności nie liczy się do okresu 36 miesięcy korzystania z ulgi Mały ZUS Plus ale liczy się do okresu 60 miesięcy czyli możliwego okresu wykorzystania ulgi.

Przykład 3

Przedsiębiorca skorzystał z Małego ZUS (wcześniejsza wersja Małego ZUS Plus) od 01. 01.2019r. do 31.01.2020r. a następnie z Małego ZUS Plus od 01.02.2020r. do 31.12.2020r.

Od 01.01.2021r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Odwiesił ją 01.10.2021r. Przedsiębiorca od 01.10.2021r. będzie mógł kontynuować korzystanie z ulgi Mały ZUS Plus. Jeszcze przez 12 miesięcy ale nie musi wykorzystać ulgę w tzw. ciągłości.

W latach 2019, 2020 przedsiębiorca wykorzystał więc ulgę w wymiarze 24 miesięcy.

W okresie od 01.10.2021r. oraz w latach 2022 oraz 2023 przedsiębiorca ma czas do wykorzystania pozostałych 12 miesięcy ulgi.

Ponowne skorzystanie z ulgi Mały ZUS Plus będzie możliwe od 1 stycznia 2025r.

W tym miejscu należałoby jednak wspomnieć o jeszcze jednej kwestii.

ISTOTNE:

Należy zaznaczyć, iż ustawodawca w roku 2023 wprowadził dodatkowe 12 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus do wykorzystania od sierpnia 2023r.

Z tej opcji skorzystają przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku stosowali ulgę Mały ZUS Plus przynajmniej przez jeden miesiąc.

Niestety przedsiębiorcy, którzy w roku 2023 utracili prawo do ulgi nie mogą skorzystać z opcji wydłużenia.