Użycie mieszkania na cele firmowe

Opublikowano: 2022-07-08

Bardzo wielu podatników będzie prowadzić lub już prowadzi działalność gospodarczą w mieszkaniu. Przeznaczy na ten cel całe mieszkanie lub jedynie jego część.

Jakie koszty użytkowania mieszkania na cele firmowe może ująć przedsiębiorca w wydatkach firmowych? Na te i wiele innych wątpliwości przedsiębiorców odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Użycie całego czy części powierzchni mieszkania?

Podatnik, który będzie chciał prowadzić działalność gospodarczą w mieszkaniu może do tego celu użyć całość lub część jego powierzchni użytkowej.

Jeżeli przedsiębiorca przeznaczy całość mieszkania na prowadzenie działalności, wówczas będzie miał możliwość ujęcia pełnej wartości kosztów za media w wydatkach firmowych oraz odliczyć 100% podatku VAT z otrzymanych faktur.

W przypadku gdy przeznaczy jedynie część mieszkania, przykładowo 1 pokój (konkretny metraż) – to rozliczenie nastąpi w sposób jaki zaprezentowano w poniższym przykładzie.

Przykład 1

Podatnik posiada własnościowe mieszkanie o powierzchni 80 m2. Chce przeznaczyć na działalność pokój o powierzchni 18 m2. W jakiej wysokości będzie mógł ująć koszty za media w wydatkach firmowych?

(18 m2/ 80 m2) = 22,50%.

Podatnik będzie miał prawo ująć w kosztach firmowych wydatki związane z mediami oraz czynszem za mieszkanie w wysokości 22,50% od rachunków, faktur (rozliczeń) związanych z mediami i czynszem za mieszkanie.

ISTOTNE:

Powyższy obliczony wskaźnik podatnik stosuje:

  1. odrębnie do kwoty netto z faktury,
  2. odrębnie do kwoty podatku VAT z faktury.

Media czyli prąd, gaz, woda a także czynsz w koszach firmowych

Jeżeli przedsiębiorca przeznaczył część mieszkania na prowadzenie działalności – oblicza powyższy wskaźnik.

Faktury, rachunki za prąd, gaz, wodę może ująć w koszty ale w tym wypadku w kwocie obliczonej za pomocą współczynnika.

Przykład 2

Dane z poprzedniego przykładu. Podatnik otrzymał:

  • fakturę za gaz w kwocie 200 zł netto, 46 zł VAT,
  • fakturę za prąd w kwocie 300 zł netto, 69 zł VAT,
  • rozlicznie za czynsz w kwocie 600 zł.

Podatnik obliczy możliwe wydatki firmowe w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Obliczenie faktycznych kosztów użytkowania mieszkania na cele działalności
Koszty użytkowania mieszkania Ujęcie w koszty firmy Odliczenie VAT
Faktura za gaz w kwocie 200 zł netto, 46 zł VAT 200 zł x 22,50% = 45 zł 46 zł x 22,50% = 10,35 zł
fakturę za prąd w kwocie 300 zł netto, 69 zł VAT 300 zł x 22,50% = 67,50 zł 69 zł x 22,50% = 15,53 zł
Rozlicznie za czynsz w kwocie 600 zł 600 zł x 22,50% = 135 zł X

ISTOTNE:

Przedsiębiorca zawsze musi umieć udowodnić, wydatki na użytkowanie mieszkania ujęte w kosztach firmowych rzeczywiście są przeznaczone na cele działalności.

ISTOTNE:

Ustawodawca nie uzależnia ujęcia w kosztach firmowych wydatków użytkowania mieszkania tylko przy wyodrębnieniu części kosztów (poprzez współczynnik).

Jeżeli nawet podatnik nie ustali podatku od nieruchomości dla części mieszkania prowadzonej działalności to ustawodawca nie zakazał w tej sytuacji ujęcia kosztów użytkowania mieszkania w wydatkach firmowych.

Koszty rozmów telefonicznych oraz internetu

Zdecydowana większość przedsiębiorców używa telefonu i internetu w firmie. O ile gdy abonament telefoniczny i internetowy wykupiony jest na firmę a telefon i internet służy na cele działalności, wówczas przedsiębiorca ma prawo ująć w koszty firmy ten wydatek oraz odliczyć od faktur podatek VAT.

Jeżeli telefon i internet jest wykupiony prywatne, wówczas abonament nie może stanowić kosztu firmy a koszty rozmów telefonicznych będą stanowić wydatki firmowe tylko gdy służyły celom działalności gospodarczej. Koszt prywatnych rozmów należy wyłączyć z kosztów firmowych.

Wydatki na rozmowy prywatne i firmowe z telefonu firmowego przedsiębiorca filtruje w taki sam sposób.

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorca, który zgłosi całość lub część powierzchni mieszkania na cele prowadzonej działalności będzie miał prawo ująć w koszty naliczony podatek od nieruchomości od części przypadającej na działalność w pełnej kwocie (nie należy w tym wypadku używać współczynnika).

Meble i inne wyposażenie

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w mieszkaniu ma prawo ująć w koszty firmowe wydatki na doposażenie pomieszczenia przeznaczonego na działalność.

Poza meblami mogą to być różnego rodzaju sprzęt, który jest niezbędny lub pomocny prowadzeniu działalności.

Pozostałe wydatki

Przedsiębiorca na potrzeby prowadzonej działalności ma prawo ująć w koszty firmowe także i inne wydatki ale tylko gdy są przeznaczone na jej cele.

Mogą to być wydatki na środki chemiczne, pielęgnacyjne w kwocie przeznaczonej na pomieszczenie w którym przedsiębiorca prowadzi działalność.

Koszty kredytu hipotecznego

Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą w mieszkaniu spłaca mieszkaniowy kredyt hipoteczny dotyczący owego mieszkania.

Odsetki od tego kredytu mogą być ujęte w koszty firmy ale tylko w części przypadającej na powierzchnię mieszkania przeznaczoną na cele działalności.

Amortyzacja mieszkania, koszty remontów albo ulepszenia mieszkania

Podatnik, który posiada prawo własności lub współwłasności i spełnia kilka warunków – może ująć w kosztach firmowych miesięczne odpisy amortyzacyjne obliczone od ustalonej wartości mieszkania.

Zagadnienie to będzie tematem odrębnej publikacji.

Zapraszamy do lektury.