Ulga na start oraz ZUS preferencyjny w trakcie roku

Opublikowano: 2022-07-22

Przedsiębiorcy otwierając pierwszą działalność mają możliwość skorzystania z ulgi na start. Nie mniej nie muszą tego robić. Mogą zarejestrować się od razu do ZUS preferencyjnego. Jedna i druga grupa przedsiębiorców warto aby miała świadomość z czym wiąże się rejestracja do owych ulg w trakcie roku.

Kolejna wątpliwość jaka pojawia się u przedsiębiorców to czy można wydłużyć okres trwania ulgi na start i ZUS preferencyjnego?

Ulga na start w ZUS

Ulga na start przeznaczona jest dla przedsiębiorców i trwa pełne 6 miesięcy. Ulga ta polega na opłacaniu przez ten okres czasu tylko składki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że w tym czasie przedsiębiorca nie podlega innym ubezpieczeniom (chorobowym, emerytalno-rentowym czy wypadkowym).

Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna, która:

  1. nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności czynności na rzeczy byłego pracodawcy (zatrudnienie na umowę o pracę) u którego pracowała w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym,
  2. rejestrują działalność po raz pierwszy,
  3. rejestrują ponownie działalność gospodarczą jednak po upływie minimum 60 miesięcy licząc od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  4. zarejestruje działalność jednoosobową albo jako wspólnik spółki cywilnej.

ISTOTNE:

Zawieszenie działalności nie przerywa biegu trwania pełnych 6 miesięcy ulgi ZUS na start.

Ulga na start w ZUS w trakcie roku

Jeżeli przedsiębiorca we wniosku do CEIDG zaznaczył, iż faktycznie rozpoczyna działalność od 1 dnia miesiąca kalendarzowego, wówczas zgłoszenie do ulgi na start (do ubezpieczenia wyłącznie zdrowotnego) przekaże od takiej samej daty. W takim wypadku podatnik oblicza pełne 6 miesięcy trwania ulgi.

Podatnik może jednak wykorzystać ulgę w sposób bardziej efektywny. Wystarczy, że rozpocznie działalność od 2 dnia miesiąca kalendarzowego. W tej sytuacji z ulgi na start skorzysta przez 7 miesięcy bowiem musi nastąpić wypełnienie warunku – 6 pełnym miesięcy.

Przykład 1

Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej od 2 czerwca 2022r. Z ulgi na start będzie mógł skorzystać w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2022r.

Przykład 2

Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej od 1 czerwca 2022r. Z ulgi na start będzie mógł skorzystać w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2022r.

ISTOTNE:

Warto aby rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie przekroczył terminu 7 dni na zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS (ulgi na start). W prawdzie nieznaczne przekroczenie terminu nie powinno pozbawić prawa do ulgi jednak ZUS może wezwać podatnik do złożenia stosownych wyjaśnień.

ISTOTNE:

Podatnik może skrócić okres 6 miesięcy ulgi na start. Może skorzystać 5 miesięcy lub mniej. Może w połowie miesiąca (trwania okresu ulgi) przerejestrować się do ZUS preferencyjnego.

Co po uldze na start?

Przedsiębiorca, który wykorzystał ulgę na start ma termin 7 dni na zgłoszenie (przerejestrowanie) się do drugiej możliwej ulgi a mianowicie do ZUS preferencyjnego trwającego pełne 24 miesiące.

ISTOTNE:

Po uldze na start podatnik może skorzystać z ZUS preferencyjnego przejść od razu na pełny ZUS. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus bezpośrednio po uldze na start.

ISTOTNE:

Zawieszenie działalności nie przerywa biegu 24 miesięcy ulgi ZUS preferencyjnego.

ISTOTNE:

Okresu 24 pełnych miesięcy ZUS preferencyjnego nie można skrócić. Może jednak zdarzyć się, iż podatnik przestanie spełniać warunki dla objęcia ZUS preferencyjnym jeszcze w trakcie okresu trwania tej ulgi.

ZUS preferencyjny w 2022r. to:

  • niższe składki ZUS społeczne – 285,71 zł miesięcznie z dobrowolną składką chorobową,
  • brak funduszu pracy przez okres trwania ulgi, chyba, że podatnik przekroczy minimalną podstawę 3.010 zł (np. jeżeli dodatkowo posiada przychody z umowy o pracę lub umowy zlecenie),
  • składka zdrowotna liczona od wysokości miesięcznego dochodu dla formy opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym albo od wysokości przychodu u podatników stosujących ryczałt.

ISTOTNE:

Mężczyźni w wieku od 60 lat oraz kobiety w wieku od 55 lat w ogóle nie mają obowiązku opłacać funduszu pracy. Nawet jak przekroczą podstawę składek ZUS 3.010 zł (przy dodatkowej umowie zlecenie lub umowie o pracę).

Z ZUS preferencyjnego może skorzystać przedsiębiorca, który:

  1. nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności czynności na rzeczy byłego pracodawcy (zatrudnienie na umowę o pracę) u którego pracował w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym,
  2. nie prowadzi innej działalności (np. w formie wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub jednoosobowej spółki z o.o.),
  3. nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia nowej działalności.

Co niezwykle ważne przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności (przy spełnieniu ww. warunków) może zamiast ulgi na start wybrać od razu ZUS preferencyjny.

Działa tutaj ta sama zasada możliwości wydłużenia okresu trwania ulgi o jeden miesiąc. Wystarczy, że przedsiębiorca rozpocznie działalność od 2 dnia miesiąca a nie od 1 dnia miesiąca.

ISTOTNE:

W przypadku przekroczenia terminu 7 dni (licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po ostatnim miesiącu obowiązywania ulgi na start) podatnik nie straci prawa do ulgi w postaci ZUS preferencyjnego.

Utraci jednak prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W takiej sytuacji aby skorzystać z dobrowolnego chorobowego musi wyrejestrować się np. od 20 lipca 2022r. i zarejestrować się ponownie o 20 lipca 2022r. z dobrowolnym chorobowym (czyli na bieżąco). Owe przerejestrowanie nie pozbawia podatnika ulgi do ZUS preferencyjnego.