Sprzedaż firmowego komputera a zwolnienie z kasy fiskalnej

Opublikowano: 2023-11-08

Nie każda sprzedaż towarów musi być obowiązkowo ewidencjonowana na kasie fiskalnej ponieważ podatnicy mogą skorzystać ze zwolnień w tym zakresie. Trzeba mieć też na uwadze, że w pewnych okolicznościach podatnik nie może stosować zwolnienia. W poniższym artykule przeanalizujemy przypadek sprzedaży firmowego komputera stanowiącego środek trwały.

Sprzedaż towarów a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Po pierwsze w myśl art. 111 ust. 1 ustawy VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że nie zawsze konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej ponieważ podatnicy mogą korzystać ze zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia tam przewidziane można podzielić na dwie grupy tj. zwolnienia podmiotowe oraz zwolnienia przedmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe – które będzie przedmiotem naszej analizy – zostało przewidziane w §  2 rozporządzenia, gdzie podano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W zakresie sprzedaży firmowego komputera stanowiącego środek trwały warto wskazać na poz. 47 załącznika do rozporządzenia, gdzie wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

W świetle powyższego jeżeli podatnik sprzedaje towar, który został zaliczony do środków trwałych (poprzez wpisanie do ewidencji ŚT) i dodatkowo sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą to nie ma w takim przypadku obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

WAŻNE

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych składników majątku firmowego zaliczonych do środków trwałych co do zasadt nie podlega obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej jeżeli sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT. Od tej reguły ogólnej zostały jednak przewidziane wyjątki.

Sprzedaż firmowego komputera wyklucza zwolnienie od kasy fiskalnej

Jeżeli prześledzimy treść rozporządzenia w sprawie zwolnień od konieczności posiadania kasy fiskalnej to naszą uwagę powinien przykuć § 4 rozporządzenia, który zawiera katalog czynności których dokonanie wyklucza możliwość zastosowania jakichkolwiek zwolnień.

Oznacza to, że podatnik dokonujący czynności wymienionych w ww. przepisie nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Wyłączenie to dotyczy jednak konkretnych wskazanych przez ustawodawcę czynności. Tak więc, w stosunku do pozostałych czynności, innych niż wymienione w § 4 ww. rozporządzenia, podatnik może korzystać z przewidzianych w rozporządzeniu tytułów zwolnieniowych.

W ramach prowadzonej działalności podatnik dokonuje różnych czynności. Dlatego też w prowadzonej działalności może zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a w pozostałym zakresie będzie korzystał ze zwolnienia z tego obowiązku.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. h) ww. rozporządzenia zwolnień nie stosuje się do dostawy komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11).

W świetle powyższego dostawa towaru w postaci komputera musi zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy komputer jest traktowany w firmie jako środek trwały czy też jako towar handlowy. Taką sprzedaż trzeba będzie w kasie zaewidencjonować, co równa się wprowadzeniu obowiązku używania kas. 

Przykładowo jeżeli przedsiębiorca sprzedaje na rzecz osoby prywatnej samochód będący środkiem trwałym w firmie i wystawi fakturę to nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (z uwagi na ww poz. 47 załącznika).

Jeśli natomiast ten sam podatnik chce sprzedać na rzecz osoby prywatnej komputer będący środkiem trwały w firmie to nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w poz. 47 załącznika ponieważ komputer został wymieniony w negatywnym katalogu określonym w § 4 rozporządzenia.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z §  4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia przepis wykluczający zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia czyli dostawy towarów m.in. na rzecz pracowników podatnika.

W tym zakresie nie ma znaczenia ilość sprzedanych rzeczy na rzecz swoich pracowników.

Sprzedaż komputerów (czy to nowych, czy to używanych) na rzecz swojego pracownika będzie zwolniona od obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej, niezależnie od tego, ile komputerów będzie sprzedawanych. Jeśli sprzedaż towarów, o których mowa, następować będzie na rzecz pracowników, to ta czynność będzie wolna przedmiotowo od ewidencjonowania w kasie rejestrującej.

WAŻNE

Sprzedaż firmowego komputera będącego środkiem trwałym w firmie jest zwolniona od obowiązku stosowania kasy fiskalnej jeżeli sprzedaż odbywa się na rzecz pracownika.

Reasumując przedstawione przepisy możemy zatem wskazać na dwie okoliczności generujące różne skutki jeżeli chodzi o stosowanie zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży firmowego komputera.

Po pierwsze jeżeli firmowy komputer – będący środkiem trwałym – jest zbywany na rzecz osoby prywatnej niebędącej pracownikiem podatnika to w tym zakresie sprzedaż musi być ujęta na kasie fiskalnej.

Po drugie jeżeli firmowy komputer – będący środkiem trwałym – jest zbywany na rzecz osoby prywatnej będącej pracownikiem to nie jest konieczne ewidencjonowanie sprzedaży poprzez kasę rejestrującą.